Vilkår og betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALLINGPLAST ENERGY APS

Revision 2022.09

1. Kontraktligt grundlag

1.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, leverer Salling Plast Energy ApS (herefter SallingPlast) alle ordrer på nedenstående vilkår, uanset eventuelle modstridende eller afvigende bestemmelser i ordren eller købers accept.

2. Tilbud, ordre og accept

2.1 Tilbud fra SallingPlast, der ikke angiver nogen særlig acceptfrist, bortfalder, hvis købers uforbeholdne accept ikke er kommet frem til SallingPlast inden 4 uger fra tilbuddets dato.

2.2 Købers ordrer er først bindende for SallingPlast, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse.

2.3 Aftalen anses for indgået på de vilkår, der fremgår af ordrebekræftelsen, medmindre køber skriftligt har reklameret herover inden fem (5) dage fra modtagelsen af ordrebekræftelsen.

2.4 Tilbud afgivet på grundlag af opmåling af tegninger er afgivet uden ansvar for SallingPlast for eventuelle målefejl.

2.5 Salgsmateriale, vejledninger, prislister, beskrivelser m.v. er vejledende og ikke bindende for SallingPlast; de er kun bindende, hvis der udtrykkeligt henvises til dem i aftalen med køber.

3. SallingPlasts service

3.1 SallingPlasts ydelse omfatter alene de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og SallingPlast forpligter sig til at levere varer af sædvanlig god kvalitet med hensyn til
materialer og fremstilling på de heri angivne og eventuelt særligt aftalte vilkår og betingelser.

3.2 Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v., der overdrages fra den ene part til den anden før eller efter aftalens ikrafttræden, tilhører den part, der har overdraget dem. Alle tegninger, skitser og tekniske specifikationer tilhørende SallingPlast forbliver således SallingPlasts ejendom og må ikke kopieres, reproduceres eller på anden måde overdrages til tredjemand. De leverede varer må heller ikke fremstilles, kopieres eller overdrages til tredjemand til sådanne formål.

4. Levering

4.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering EX WORKS i henhold til Incoterm 2020. Det betyder, at levering og risikoovergang sker, når SallingPlast har stillet varen til rådighed for køber på SallingPlasts adresse.

5. Tidspunkt for levering

5.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering så hurtigt som muligt. Hvis der er aftalt et leveringstidspunkt, anses levering inden udgangen af den uge, hvor levering er bekræftet i SallingPlasts ordrebekræftelse, i enhver henseende for rettidig levering. Hvis der er aftalt levering på en bestemt dato, anses levering senest på denne dato for rettidig levering.

5.2 SallingPlast kan kræve udskydelse af leveringstidspunktet i følgende tilfælde:

  1. I tilfælde af ordrejusteringer anmodet af køberen.
  2. I tilfælde af forsinkelser i leverancer eller arbejdsydelser, som køberen har udført eller lader udføre.
  3. I tilfælde af force majeure (se punkt 16 i disse salgs- og leveringsbetingelser).
  4. I tilfælde af at arbejdet med leverancen standses eller forsinkes som følge af påbud fra offentlige myndigheder.
  5. I tilfælde af manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører med bekræftede aftaler, inden for maksimalt fire (4) uger.


5.3 For så vidt angår punkterne a, b og d ovenfor forbeholder SallingPlast sig endvidere ret til i tilfælde, der direkte eller indirekte skyldes købers forhold, eller i tilfælde af påbud fra offentlige myndigheder, at regulere den aftalte pris til udligning af de omkostninger, SallingPlast herved påføres, med tillæg af sædvanlig fortjenstmargen.

5.4 Såfremt leveringen forsinkes væsentligt, og SallingPlast ikke er berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, er køber berettiget til skriftligt over for SallingPlast at hæve aftalen, dog kun såfremt det dokumenteres, at forsinkelsen er til væsentlig ulempe for køber. Såfremt forsinkelsen kun vedrører en del af det solgte, er køber kun berettiget til at hæve købet af den pågældende del.

Vedrører forsinkelsen varer, der er fremstillet efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er varerne af en kvalitet, som SallingPlast normalt ikke lagerfører, kan aftalen kun hæves, hvis formålet med købet i væsentlig grad forspildes ved forsinkelsen.

5.5 Såfremt køber kan godtgøre, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra
SallingPlasts side, og at køber har lidt et tab, som kunne forventes at opstå i forbindelse med forsinkelsen, er køber berettiget til erstatning for det derved lidte tab.

Erstatningsbeløbet kan dog ikke overstige 1% af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uges forsinkelse, og erstatningen kan ikke overstige 10% af betalingen for den forsinkede ydelse. SallingPlast påtager sig ikke andet ansvar for forsinkelse eller følger heraf, og køber har ikke andre retsmidler i anledning af misligholdelse af aftalen.

6. Forbehold af ejendomsret

6.1 SallingPlast forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil samtlige mellemværender mellem SallingPlast og køber er fuldt og endeligt opgjort af køber. 

7. Returnerede varer

7.1 Det er kun muligt at returnere leverancer i undtagelsestilfælde og kun efter aftale og forudsat, at følgende betingelser er opfyldt:

  1. Varerne er rene og i god stand (dette gælder også for eventuel emballage).
  2. Varerne returneres senest to (2) måneder efter fakturadatoen.
  3. Varerne er mærket med et ordrenummer.
  4. Varerne er ikke specialfremstillede.

7.2 Standardvarer, der tages retur efter forudgående aftale med SallingPlast, returneres mod et fradrag på 25% af varens værdi. 

7.3 Køber betaler fragtomkostningerne for returnerede varer.

8. Priser

8.1 Medmindre andet er angivet, er alle priser i SallingPlasts tilbud, ordrebekræftelser og andet referencemateriale i danske kroner (DKK) ekskl. moms, told, afgifter mv.

8.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er prisen afgivet med forbehold for regulering inden overtagelse under hensyn til dokumenterede ændringer i materialepriser, underleverandørers priser, ændringer i offentlige afgifter, told m.v., som forøger SallingPlasts omkostninger. Såfremt leverancens art ændres, eller SallingPlasts omkostninger på anden måde forøges på grund af købers forhold, tages der forbehold for regulering af den aftalte pris.

8.3 De af SallingPlast opgivne priser er uden omkostninger til emballage, herunder emballage, der har til formål at forhindre, at leverancen beskadiges under transporten. Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres paller og rammer til køber. Paller og rammer tages ikke retur.

8.4 Ordrer med en værdi under DKK 5.000,- (EUR 675,-) pålægges et håndterings- og bestillingsgebyr til dækning af omkostningerne
ved håndtering, afhentning og emballering. Håndterings- og bestillingsgebyret er fast og uafhængigt af den valgte forsendelsesmetode. Håndterings- og bestillingsgebyret er på DKK 750 (EUR 100) pr. ordre.

9. Betalingsbetingelser

9.1 SallingPlast er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, som SallingPlast har foretaget eller meldt klar til levering, forudsat at det aftalte leveringstidspunkt er nået.

9.2 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er betalingsbetingelserne 14 dage netto kontant ved varens modtagelse. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er SallingPlast berettiget til renter af det forfaldne beløb fra forfaldsdagen, hvorefter der tillægges 2% pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker.

9.3 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, medmindre sådanne modkrav er skriftligt godkendt af SallingPlast, ligesom køber ikke er berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modkrav.

10. Standard

10.1 Undlader køber efter leveringstidens udløb at afhente varen eller at kræve den tilsendt, er SallingPlast berettiget til at opbevare og lade forsikre varen for købers regning samt til at fremsende faktura i henhold til pkt. 8.

Undlader køber at afhente varen trods skriftlig opfordring, er SallingPlast berettiget til at sælge den til bedst mulige pris for købers regning – også selvom varen er fremstillet efter købers anvisninger eller specifikationer.

11. Pligt til at klage og inspicere

11.1 Det er købers ansvar at foretage en grundig undersøgelse af varernes kontraktmæssige stand senest ved modtagelsen af varerne.

11.2 Såfremt køber vil påberåbe sig fejl eller mangler ved varen, skal køber give SallingPlast skriftlig meddelelse herom, så snart fejlen er eller burde være opdaget. Reklamationen skal angive den konkrete art af fejlen eller manglen.

11.3 Køber kan ikke senere påberåbe sig fejl eller mangler, som er konstateret eller burde have været konstateret i forbindelse med undersøgelse ved modtagelsen.

11.4 Enhver reklamation skal under alle omstændigheder ske skriftligt til SallingPlast inden 6 måneder efter levering, og køber er således ikke berettiget til at påberåbe sig mangler, hvis reklamationen sker senere. 

12. Ansvar for fejl og mangler

12.1 Såfremt varer leveret af SallingPlast har ansvarspådragende mangler, er SallingPlasts ansvar begrænset til afhjælpning, hvis manglen kan afhjælpes, og/eller omlevering, eller betaling af en erstatning, der er begrænset til fakturabeløbet, efter SallingPlasts valg.

Kompensationsbeløbet kan aldrig overstige det pågældende fakturabeløb, og i tilfælde af genlevering af varer vil en sådan levering være underlagt de samme leveringsbetingelser og forbehold som den oprindelige levering.

12.2 SallingPlast skal have adgang til varen med den påberåbte mangel med henblik på afhjælpning af en eventuel mangel. Arbejde udført i forbindelse med manglen uden SallingPlasts godkendelse erstattes ikke.                         

12.3 Bortset fra ovenstående påtager SallingPlast sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab som følge af ansvarspådragende mangler.

13. Produktansvar

13.1 SallingPlast er kun ansvarlig for person- og tingskade forårsaget af de leverede varer i det omfang, dette følger af de til enhver tid gældende absolutte regler i produktansvarsloven.

13.2 SallingPlasts ansvar for tingsskade er begrænset til DKK 500.000 pr. skadetilfælde. Ved et skadetilfælde forstås alle skader, der er forårsaget af samme fejl eller forsømmelse.

13.3 SallingPlast er ikke ansvarlig for skader på købers effekter eller andre effekter, der er beregnet til professionelt brug.

13.4 SallingPlast kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13.5 I tilfælde af, at SallingPlast måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde SallingPlast skadesløs i det omfang, SallingPlasts ansvar er begrænset i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

13.6 SallingPlast er ikke underlagt produktansvar, hvis monteringsanvisninger eller andre instruktioner eller anvisninger ikke følges.

13.7 Såfremt SallingPlast af andre end køber gøres ansvarlig i væsentligt omfang, accepterer køber at blive sagsøgt ved samme domstol som den, der behandler kravet mod SallingPlast.

14. Begrænsning af ansvar

14.1 SallingPlast er ikke ansvarlig for indirekte skader eller tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tidstab, ordretab, tabt arbejdsfortjeneste mv. SallingPlast er heller ikke ansvarlig for følgeskader, herunder omkostninger til etablering eller lokalisering af varer med fejl/mangler eller skader.

14.2 Såfremt SallingPlast i enkelte tilfælde frafalder krav eller rettigheder over for køber, er dette ikke ensbetydende med, at SallingPlast har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

15. Skade på og forsikring af produkter ejet af køber

15.1 Det bemærkes, at SallingPlasts erhvervsansvarsforsikring ikke dækker produkter ejet af køber, som overdrages til SallingPlast til videre forarbejdning. Det påhviler derfor køber at få disse køberejede produkter forsikret mod skade eller tab i den periode, hvor de er i SallingPlasts varetægt.

15.2 Bortset fra ansvar i henhold til pkt. 13 (produktansvar) kan SallingPlasts samlede ansvar for skade på produkter, der tilhører køber, uanset ansvarsgrundlag og/eller forsikringsdækning, under ingen omstændigheder overstige fakturabeløbet og dermed værdien af det af SallingPlast udførte arbejde, og er således udtrykkeligt begrænset hertil.

16. Force majeure

16.1 SallingPlast er ikke ansvarlig for i øvrigt ansvarspådragende misligholdelse af aftalen, hvis misligholdelsen skyldes force majeure, krigshandlinger, oprør, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder, brand, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, epidemi, pandemi, cyberangreb eller enhver anden årsag uden for SallingPlasts kontrol, som kan forsinke eller forhindre produktion og levering af de solgte varer.

16.2 Ovenstående force majeure-bestemmelse gælder også, hvis de i pkt. 16.1 nævnte omstændigheder rammer en af SallingPlasts underleverandører.

16.3 Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i en periode svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af situationen. Levering på det således forsinkede leveringstidspunkt anses i enhver henseende for rettidig.

Hvis leveringshindringen forventes at vare længere end otte (8) uger, er både SallingPlast og køber berettiget til at annullere aftalen, uden at det betragtes som misligholdelse af kontrakten.

17. Jura

17.1 Enhver tvist mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret i Danmark ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet, eller, hvis begge parter er enige herom, ved en almindelig domstol.

 

Ranum, september 2022

[weglot_switcher]